Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur, (of bestelbon), en door beide partijen schriftelijk aanvaard, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. Offertes zijn geldig voor een periode van 30 kalenderdagen en de overeenkomst is pas definitief van zodra betaling van het voorschot ontvangen is.
 3. Offerte is opgemaakt op basis van informatie verschaft door opdrachtgever en firma kan erop vertrouwen dat deze informatie juist en volledig is. Eventuele meerwerken veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie zijn ten laste van opdrachtgever. Behoudens wanneer expliciet anders overeen gekomen is opdrachtgever verantwoordelijk voor geschiktheid van grond, gebouw en elektriciteitsnet voor beoogde installatie.
 4. Behoudens wanneer anders overeen gekomen zijn gebruik van water, elektriciteit en gas voor uitvoering van de werken ten laste van opdrachtgever.
 5. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen zullen opdrachten uitgevoerd worden op basis van tijd en materiaal. Bijkomende werken zullen eveneens op basis van gepresteerde tijd en gebruikte materialen gefactureerd worden.
 6. Indien de producten niet door onze firma rechtstreeks werden verkocht, zal geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de producten worden aanvaard. Voor zover wettelijk mogelijk wordt de aansprakelijkheid van de firma beperkt tot het bedrag van de werken. In geval van aansprakelijkheid de opdrachtgever naar haar goeddunken compenseren door herstelling, vervanging van de geleverde goederen of diensten of terugbetaling van de betaalde sommen.

 

 1. De firma streeft ernaar de ondertekende contracten na te komen binnen de overeengekomen termijnen. Dit is echter louter commercieel. Indien echter achterstanden ontstaan bij de leveranciers van de goederen, of indien het werk niet kan uitgevoerd zal dit geen aanleiding tot enig recht op schadevergoeding bij laattijdige levering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Alle door de verkoper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot na de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties en kosten. Indien de klant in gebreke blijft, dienen de goederen onmiddellijk op eerste verzoek aan de verkoper te worden teruggeven en dit op kosten van de klant, onverminderd het recht van de

verkoper op integrale schadeloosstelling. In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan

degene die de kwestieuze goederen onder zich heeft.

 

 1. Klachten betreffende de producten en/ of leveringen moeten bij de firma binnenkomen binnen de zeven kalenderdagen na de levering van de betreffende goederen. Zulks zal enkel per aangetekend schrijven gebeuren.  Behoudens uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst worden de werken geacht definitief opgeleverd zijn 7 kalenderdagen na voltooiing van de werken door de firma.

 

 1. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen bedraagt garantietermijn 2 kalenderjaar te rekenen vanaf voltooiing werken door firma onverminderd strengere wettelijke bepalingen. Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, herstellingen of werken uitgevoerd door opdrachtgever of een derde of indien een defect te wijten is aan een externe oorzaak die niet aan firma toe te rekenen valt.

 

 1. Behoudens uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst zijn facturen contant betaalbaar. De werken zullen gefactureerd worden zoals bepaald in de offerte of indien niets bepaald is
 • 30% voorschot bij aanvaarding offerte
 • 20% bij aanvang installatiewerken, leveren materiaal ruwbouwfase
 • 35% betaald voor plaatsing warmtepomp
 • 15% na oplevering

 

 1. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van het op de vervaldag geldende rentetarief en dit op het factuurbedrag, met de regel een begonnen maand is een volle maand. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 200.00euro.

 

 1. In geval van annulering van een bestelling door de opdrachtgever is deze laatste eveneens een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500.00 Euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen.  Materialen die reeds door de firma aangeschaft of besteld zijn of werken die reeds geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd dienen volledig te worden vergoed.

 

 1. Wanneer de firma ten gevolge van overmacht, stakingen, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, wordt de firma het recht voorbehouden de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vorm van schadevergoeding kan worden geëist.

 

 1. De firma kan het recht voorbehouden om van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de leveringen en of uitvoering van de werken stop te zetten in geval van faillissement, kennelijk onvermogen als ook bij uitblijven van de betalingen van de koper.

 

 1. Verzendingen van goederen zijn steeds op risico van en voor rekening van de koper, tenzij anders bepaald.

 

 1. De firma mag foto’s, videomateriaal van de binnen – zowel als buiteninstallatie gebruiken op de website en voor andere publiciteitsdoeleinden.

 

 1. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van het domicilie van de firma bevoegd. Belgisch recht is van toepassing.

 

 1. Schadeclaims kunnen maximaal de contractwaarde met de firma bedragen.

 

 1. 10 jaar geen kosten voor werkuren onder volgende voorwaarden: garantie geldig voor defecten te wijten aan het werk uitgevoerd door TerraVolt, er zal in geen enkel geval aanspraak op kunnen gemaakt worden indien het gaat over werk dat uitgevoerd is door derden of indien er aan onze installatie gewerkt is door derden. Garantie is niet van toepassing voor vervangen van stukken buiten hun fabrieksgarantie (zie fabrikanten), bijkomende werken op de installatie buiten de scope van deze offerte/factuur. Garantie is evenmin van toepassing voor defecten te wijten aan externe oorzaken of overmacht. Indien de interventie door externe factoren die niet door de fabrikanten goedgekeurd worden zoals hardheid van het water, kan TerraVolt in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

 

 1. Het type vloerafwerking heeft invloed op de warmteafgifte. De uitzetvoegen worden geplaatst volgens legplan, maar steeds in overleg en op verantwoordelijkheid van de vloerconstructeur.

 

 1. Mocht de klant een vloerdroogfunctie willen toepassen, dan moet er in de planning rekening gehouden worden met de benodigde tijd hiervoor. Deze mag niet draaien op de geothermische boring, vloerdroogfunctie altijd met elektrische bijstook van de warmtepomp.

 

 1. Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.’

 

Benieuwd naar een richtprijs voor een warmtepomp?

Bereken het zelf in 3 eenvoudige stappen.

Mijn warmtepomp